test

मिथिला नगरपालिकाको वडागत विस्तृत विवरण

क्र. स. नयाँ वडा  समावेश गा. वि .स /नगरपालिका  वडा प्रमुख  सम्पर्क न . जनसंख्या  महिला पूरुष घरधूरी संख्या 
Undefined