कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा- श्री ( नगरप्रमुख ज्यू ,उप-प्रमुख ज्यू , वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिव सबै ) मिथिला नगरपालिका ।