तालीम, गोष्ठी सेमिनार संचालन र बस्तु खरिद सम्वन्धमा - (श्री वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।