मिथिला नगरपालिकाको वडागत विस्तृत विवरण

क्र. स. नयाँ वडा  समावेश गा. वि .स /नगरपालिका  वडा प्रमुख  सम्पर्क न . जनसंख्या  महिला पूरुष घरधूरी संख्या  क्षेत्रफल(वर्ग कि. मि )
१  मिथिला (६) लक्ष्मी महतो  ९८०४८७७३३६ २९२१  १४६४  १४५७  ५२९  ६.५३ 
२  २  मिथिला (१ ,२ ) बिहारी महतो  ९८०४८३८८६३ ५६१०  २६९०  २९२०  ९६२  ७.६६ 
३  ३  क्षिरेश्वरनाथ ना. पा. (८, ९ )  राम एकवाल महतो  ९८५४०२३५६४ ५६९४  २७२३  २९७१  ९१४  १३.९८ 
४  ४  पुस्पवलपुर (१-९) बिष्णुहरि खदाल  ९८६१२४७७७१ २५९४  १२१७  १३७७  ५२४  ३२.६४ 
५  ५  मिथिला (३ ) श्यामबाबु यादव  ९८०७८२४७८० २९३३  १४०३  १५३०  ५०२  ३१.९५ 
६  ६  मिथिला (५ ) भक्त वहादुर बलम्पाकी  ९८०४८०३०८९ ४३८१  २१७७  २२०४  ७९८  ४.५ 
७  ७  मिथिला (४ ) युवराज उप्रेती  ९८४८१७९६७७ ३६०५  १८५३  १७५२  ६९५  १५.८१ 
८  ८  मिथिला (७ ) देव नारायण महतो  ९८१७६६३६२७ ४३६९  २१००  २२६९  ७८४  १९.९५ 
९  ९  मिथिला (८ ) दिपकजंग थापा  ९८५४०२८८२० ४१३४  १९६४  २१७०  ७९५  ६.०३
१०  १०  मिथिला (९ ) सविन विक्रम थापा  ९८६००५९६४६ ३६२२  १८०८  १८१४  ७०२  ८.३५ 
११  ११  तुलसी (१ - ९  ) देव वहादुर कार्की  ९८४४४५७४७५ ५३०१  २६८७  २६१४  १०२४  ४०.५४ 
        जम्मा  ४५१६४  २२०८६  २३०७८  ८२२९  १८७.९४ 
Undefined