योजना तथा कार्यक्रम संचालन तथा भुक्तानी सम्वन्धमा - (श्री वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।