अपुग कागज सम्वन्धमा - श्री स्वार्णिम मेडिकल हल, काठमाणडौँ ।