आयोजना छनौट गर्ने सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।