करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्वन्धि ७ (सात ) दिने सूचना ।