का.स.मु. फारम बुझाउने सम्वन्धमा - श्री ( स्थायी कर्मचारीहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।