खरिद योजना तयार गरी पेश गर्ने वारे - श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।