छाेरी शिक्षा मुद्धति वचन विमा कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धमा - श्री(सबै वडा कार्यालयहरू,सबै स्वास्थ्य चौकीहरु, शाखा/उपशाखा सबै ) मिथिला नगरपालिका ।