जग्गा छनौट गरी पठाई दिने सम्वन्धमा - (श्री वडा न. ६ मिथिला नगरपालिका ) ।