जानकारी गराइएको सम्वन्धमा- श्री ( पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा, वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।