जानकारी सम्वन्धमा - (श्री वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।