तथ्याङ्क उपलब्ध गराई दिने वारे - श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।