नविकरण सम्वन्धमा -श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।