प्रगति तथा खर्च विवरण सम्वन्धमा - श्री (सम्पुर्ण समुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका ।