बडहरी बजारको डाक बढावढ सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।