योजना तथा कार्यक्रम सम्वन्धमा - श्री सबै बिषयगत शाखाहरु ( शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक,कृषि, पशु सेवा शाखा ) मिथिला नगरपालिका ।