शिक्षक भर्नाको विज्ञापनको म्याद थप सम्वन्धी सूचना !