सेनेटरी प्याड खरिद कार्यको लागि बोलपत्र आवहानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०२/२७)