स्पष्ट पारिएको बारे - श्री ( सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।