शिप विकाश तथा क्षमता अभिबृधि तालिम संचालन सम्बन्धि कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) पठाइएको बारे - (श्री वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।