अनुदानको रसायनिक मल विक्रेता सिफारिसको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना - (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/०९) !!!