अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको वारे ।

सिक्षक व्यवस्थापन (कम्प्युटर ) करार शिक्षक छनोट परीक्षामा आवेदन फारम स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।