आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधि खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना !!!