आ.ब.०७३/०७४ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि खुला डाक बडावढकाे १५ पन्ध्र दिने अत्यन्त जरुरी सूचना