आवश्यक समन्यव गरिदिनुहुन - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।