आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- श्री (वडा कार्यालयहरु सबै, स्वास्थ्य संस्था सबै) मिथिला नगरपालिका !!!