आ.व. ०७८/०७९ को सम्पती विविरण सम्वन्धमा - श्री (जनप्रतिनिधि ज्यूहरु सबै, करार/ज्यालादारी तथा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!