इलेक्ट्रीक स्प्रेयर सम्वन्धि शिलबन्दी बोल पत्र आव्हानको सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०२/१७) !!!