उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा - श्री (वडा बासी सबै) मिथिला नगरपालिका !!!