उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा - श्री (वडा बासी सबै) मि.न.पा. ३ हरिहरपुर, धनुषा ।