उपस्थिति सम्बन्धमा - श्री (कार्यपालिका सदस्य ज्यू सबै) मिथिला नगरपालीका ।