उपस्थित भई दिनु हुन वारे -श्री ( सम्पूर्ण प्र.अ. हरु सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।