एम.आई.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदमा विभागबाट छनौट भई यस नगरपालिकाको संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।