कक्षा व्यवस्थापन सम्वन्धमा - श्री (सम्पुर्ण विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका ।