कक्षा ८ को आन्तरिक मूल्यांकन प्राप्तक सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण कक्षा ८ संचालित सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!