कक्षा ८ को परीक्षा समय तालिका सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण कक्षा ८ संचालित विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।