कक्षा ८ को परीक्षा समय तालिका सम्वन्धमा - श्री (सम्पूर्ण कक्षा ८ संचालित विद्यालयहरू) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।