कक्षा ८ सँग सम्बन्धित परीक्षा सामाग्री बुझिलिने सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!