कम्प्यूटर शिक्षकको सिप परीक्षण सम्बन्धमा -श्री (सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरू) मिथिला नगरपालिका ।