कानूनी सल्लाहकार /परामर्श सेवा सम्वन्धि आशय पत्र !!!