कार्यान्वय हुन नसकेका योजना / कार्यक्रमहरुको विवरण पठाउने सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।