कार्य संचालन सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका ।