का. स. मु. फारम भर्ने सम्वन्धमा - श्री (करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!