कृषि औजार उपकरण खरिद सम्वन्धि आशयपत्रको सूचना (प्रकाशित मिति : २०७७/१२/१८) !!!