क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!