खस आर्यहरुको थर सूचीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिने वारे !!!