गणक नियुक्ती तथा विवरण भरी पठाउने सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका ।